Plná pravidla soutěže Rozdáváme kola

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Vydaná pravidla upravují průběh soutěže “Rozdáváme kola“ (dále jen „soutěž“) a veškerá práva a povinnosti jejich účastníků a případných dalších subjektů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům jako soutěžícím.

2. Pořadatelem soutěže je společnost Den Braven Czech and Slovak a.s., IČ 26872072, se sídlem Úvalno 353, 793 91 Úvalno, sp.zn. B 2951 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

3. Technickým správcem SMS systému je společnost Advanced Telecom Services, s.r.o. se sídlem, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČO: 276 35 007, dále jen „ATS“.

4. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 12.3.2018 do 20.5.2018 včetně a bude rozdělena do následujících soutěžních období.

Soutěžní období Termín OD / datum Termín OD / čas Termín DO / datum Termín DO / čas Počet dní
I. 12.3.2018 00:00:00 18.3.2018 23:59:59 7
II. 19.3.2018 00:00:00 25.3.2018 23:59:59 7
III. 26.3.2018 00:00:00 1.4.2018 23:59:59 7
IV. 2.4.2018 00:00:00 8.4.2018 23:59:59 7
V. 9.4.2018 00:00:00 15.4.2018 23:59:59 7
VI. 16.4.2018 00:00:00 22.4.2018 23:59:59 7
VII. 23.4.2018 00:00:00 29.4.2018 23:59:59 7
VIII. 30.4.2018 00:00:00 6.5.2018 23:59:59 7
IX. 7.5.2018 00:00:00 13.5.2018 23:59:59 7
X. 14.5.2018 00:00:00 20.5.2018 23:59:59 7
I.-X. 12.3.2018 00:00:00 20.5.2018 23:59:59 70

5. Účast v soutěži je podmíněna zasláním soutěžní SMS ve správném tvaru.

6. Do soutěže jsou vloženy následující výhry podle použití telefonních čísel s českou národní předvolbou:

Česká republika – soutěž probíhá na telefonním čísle 87651:

Hlavní výhra – 1x karbonové horské kolo Superior XP 969 Matte Black / Dark grey / Red v hodnotě 57.000 Kč včetně DPH

Výhra – 10x horské kolo Superior XC 889 Matte dark grey / Black, každé v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH

7. Spotřebitel nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude přidělena. Spotřebitel nemá nárok výhru reklamovat. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Barevné kombinace jízdních kol určuje pořadatel soutěže.

II. MECHANIKA SOUTĚŽE

1. Za soutěžícího se považuje osoba starší 18 -ti let, s adresou pro doručování na území České republiky, která zaregistrovala platnou účtenku, na které je uveden nákup zboží (jednoho nebo více kusů) značky Den Braven v minimální celkové hodnotě 200 Kč včetně DHP, a to v termínu od 12.3.2018 do 20.05.2018 na území České republiky (dále jen „soutěžní nákup“). Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, které nebyla soudním nebo jiným rozhodnutím omezena svéprávnost.

2. Platný účetní doklad (dále jen účtenka“) o soutěžním nákupu je nutno doložit v případě výhry.

3. Účtenkou se rozumí také řádně vydaná faktura maloobchodních či velkoobchodních prodejců s produkty Den Braven. Do soutěže se není možno registrovat s fakturami vystavenými za odběr zboží přímo od společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

4. Soutěžní SMS zprávy musí být zaslány ve tvaru:
Česká republika – soutěž probíhá na telefonním čísle 87651

DBmezeraČÍSLOÚČTENKYmezeraPŘÍJMENÍmezeraDIČPRODEJCE

(příklad: DB 1234567890AE NOVAK CZ12345678). Poznámka: číslo příslušné účtenky bývá dle prodejců rozdílné a není tedy přesně definováno počtem znaků. Číslo účtenky se v soutěžní SMS píše bez mezer. Správnost čísla účtenky bude v případě výhry kontrolována a bude tedy požadováno doložení účtenky.

5. O úspěšné registraci bude soutěžící informován zpětnou zprávou na mobilní číslo, ze kterého registrace dorazila do systému ATS, a to bezprostředně po zaslání soutěžní SMS, tedy zaregistrování do soutěže.

6. SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů se SIM kartou registrovanou u mobilních operátorů v České republice.

7. SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za regulérní a budou vyloučeny.

8. Do soutěže budou zařazeny pouze SMS zprávy, které splňují popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti mají vliv na automatické vyhodnocování zpráv a nejsou akceptovány. Registrace nesplňující výše popsané náležitosti tedy budou vyhodnoceny jako neplatné.

9. Soutěžní SMS zprávy odesílají soutěžící v České republice z registrovaných českých SIM karet na číslo 87651. Nákup může být proveden kdekoliv v České republice mimo přímý odběr a vystavené faktury za odběr zboží od společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

10. Cena soutěžní SMS zprávy je účtována sazbou max. 5,- Kč včetně DPH pro Českou republiku (telefonní číslo 87651). Přesná cena SMS se řídí ceníky jednotlivých mobilních operátorů.

11. Každý soutěžící má právo použít dané číslo účtenky jen jednou a zaslat je na české telefonní číslo. Stejné číslo účtenky nemůže být použito jiným soutěžícím, tj. při registraci z jiného telefonního čísla a ani v kombinaci s jiným jménem a příjmením. V případě duplicity čísla účtenky, a nebo zaslání stejného čísla účtenky jiným odesílatelem nebo z jiného telefonního čísla, platí pouze nejstarší registrace. Každý má možnost zúčastnit se soutěže opakovaně, avšak pokaždé s nově provedeným soutěžním nákupem, a tedy novým číslem účtenky. V případě výhry bude soutěžící vyzván k předložení zaregistrované účtenky ke kontrole.

12. Každý soutěžící může vyhrát na své jméno výhru opakovaně, avšak vždy na samostatnou účtenku.

13. Ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci společností Den Braven Czech and Slovak a.s. a jejich nejbližší rodinní příslušníci a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Za rodinné příslušníky jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

14. Pořadatelé soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv technické ani jakákoliv jiná selhání či výpadky elektronické komunikační sítě, případně telekomunikační sítě.

III. MECHANIKA VÝBERU VÝHERCŮ

1. Soutěžící, který splní podmínky stanovené těmito pravidly je zařazen do soutěže o ceny. Výherci budou vybrání na základě níže stanoveného výherního pořadí:

Výhra – celkem 10x horské kolo Superior XC 889 Matte dark grey / Black, každé v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH.

 • Soutěžní období I.: 12.3.2018 – 18.3.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období II.: 19.3.2018 – 25.3.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období III.: 26.3.2018 – 1.4.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,5 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období IV.: 2.4.2018 – 8.4.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období V.: 9.4.2018 – 15.4.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období VI.: 16.4.2018 – 22.4.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,6 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období VII.: 23.4.2018 – 29.4.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období VIII.: 30.4.2018 – 6.5.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období IX.: 7.5.2018 – 13.5.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,7 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.
 • Soutěžní období X.: 14.5.2018 – 20.5.2018 (7 dní).
  Horské kolo Superior XC889 Matte dark grey / Black v hodnotě 22.000 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

Hlavní výhra vylosovaná na konci soutěže – 1x karbonové horské kolo Superior XP 969 Matte Black / Dark grey / Red v hodnotě 57.000 Kč včetně DPH.

 • Soutěžní období I-X.: 12.3.2018 – 20.5.2018 (70 dní).
  Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena jako 2018-tá v pořadí, získá hlavní cenu. Pokud by v celém soutěžním období nebylo dostatečné množství registrací pro přidělení hlavní výhry, bude hlavní výhra přidělená podle náhradní mechaniky výběru výherců.
  Náhradní mechanika výběru výherců hlavní ceny: Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky, získává 1x karbonové horské kolo Superior XP 969 Matte Black / Dark grey / Red v hodnotě 57.000 Kč včetně DPH. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v celém soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné 2, bude výsledek výrazu n/2 zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

2. Bude-li výherní pořadí připadat na SMS zaslanou soutěžícím, který v souladu s uvedenými pravidly nemůže výhru získat, případně nebude schopen doložit účtenku ke kontrole, nebo účtenka nebude odpovídat těmto pravidlům, bude výhra přidělena soutěžícímu, který zaslal další platnou SMS v pořadí a splňuje všechna pravidla vyplývající z tohoto dokumentu. V případě jakékoliv nesrovnalosti týkající se nároku na výhru je rozhodující rozhodnutí pořadatele soutěže.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem, a tedy novým číslem účtenky.

2. Všem soutěžícím, kteří se v souladu s těmito pravidly zaregistrují, budou na použité telefonní číslo informováni zpětnou SMS zprávou bezprostředně po provedení registrace. Nedoručení informativní zprávy znamená, že soutěžní registrace neproběhla v pořádku.

3. Do soutěže nebudou zařazeny registrace zaslané v jiném než předepsaném tvaru, registrace doručené mimo dobu trvání soutěže, či jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení zaslaných soutěžních registrací.

4. Účastník uděluje souhlas s použitím osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže a po dobu soutěže bude pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Účastníci soutěže registrací v soutěži souhlasí v případě výhry s osobní účastí na předání výhry, podepsáním předávacího protokolu o převzetí výhry a dále souhlasí s nafocením a použitím fotodokumentace pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zároveň se zavazují na výzvu pořadatele soutěže tomuto doložit svůj výslovný písemný souhlas s výše uvedeným a originální doklad o nákupu zboží vyhovující podmínkám soutěže. Uvedené podmínky jsou nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a vznik nároku na předání výhry.

6. Výherci budou informováni o výhře formou SMS a zároveň budou požádáni o předložení účtenky k doložení splnění podmínek Soutěže. Soutěžící musí následně pro ověření výherce zaslat fotografii účtenky či scan účtenky na e-mail soutez@denbraven.cz za účelem kontroly všech podmínek soutěže. V tomto e-mailu je dále nutné uvést kontaktní údaje soutěžícího, zejména pak: jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, a kontaktní telefonní číslo. Pokud takto výherce neučiní do 3 dnů od výzvy k zaslání tohoto emailu, ztrácí nárok na výhru.

7. Registrací v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8. Výhry budou předány do 30. 06. 2018 při osobním předání na místě a v termínu stanoveném a předem oznámeném pořadatelem soutěže. Výhry, které nebude možné předat pro neúčast výherce na osobním předání, propadnou ve prospěch pořadatele.

9. Nebezpečí škody na výhrách přecházejí na výherce okamžikem jejich předání a převzetí.

10. Pořadatel neodpovídá za faktické vady výher poskytnutých v této soutěži a nepřebírá záruku za jakost zboží.

11. Pořadatel odpovídá za řádné předání výher, nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

13. Po dobu trvání soutěže je zřízená infolinka na e-mailové adrese soutez@denbraven.cz .

Technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka +420 296 363 199 ve všední dny 8:00-17:00.

Zpět na hlavní stránku